System Internetowej Rekrutacji

logo
Uniwersytet Kaliski
Internetowa rekrutacja kandydatów (IRK)
... proszę czekać
...
...
001_05.gif {{bladE}}
Czyść komunikaty
001_57.gif Kliknij tutaj
Wybór rekrutacji

Uwaga, rejestracja w Systemie IRK nie jest w tej chwili aktywna

proszę wybrać rekrutację

irk.label.email.ostrzezenie
{{emailLoginKandydataErrorLabel}}
{{powtorzonyEmailLoginKandydataErrorLabel}}
Niepoprawny numer PESEL
PESEL pełni bardzo ważną rolę w systemie IRK. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że jest poprawny.

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
hasło powinno mieć minimum 6 znaków !
hasło jest różne od powtórzonego hasła!
jcaptcha.do
Dotyczy legitymacji doktoranta
Chcę legitymację:
Uzupełnij rodzaj zdawanej matury
Rodzaj matury:

proszę zaznaczyć rekrutację albo skonfigurować rodzaje matur

Uzupełnij podstawowe dane osobowe
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
{{userForm.dataUrodzeniaErrorLabel}}
Płeć:
Telefony kontaktowe: Telefony ułatwią szybki kontakt z kandydatem, upewnij się że wprowadzone numery są poprawne
Przy telefonie stacjonarnym podajemy kod kierunkowy, w przypadku telefonów zagranicznych również kod kierunkowy kraju.
Nie wybrano obywatelstwa
Jestem cudzoziemcem
Jestem
Zasady studiowania
{{piszEtykiete(items)}}
Deklaracja

Proszę zaznaczyć opcję Wyrażam zgodę aby przystąpić do procesu rekrutacji internetowej

Klauzula informacyjna

Poniższa klauza została stworzona na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

1.   Administrator danych

      Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz.

2.   Inspektor Ochrony Danych

      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować za pośrednictwem email: iod@uniwersytetkaliski.edu.pl lub telefonicznie 62 76 79 690.

3.   Cel i podstawa prawna przetwarzania

      Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz – w przypadku przyjęcia – obsługi procesu studiowania.

      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

      1)  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków - w celu realizacji procesu rekrutacji;

      2)  art. 9 ust.2 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i szczególnych praw przez Administratora – w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym wzięcia udziału w rekrutacji - w przypadku przyjęcia- obsługi procesu studiowania;

      3)  art. 9 ust.2 lit. b) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U z 2022 r. poz. 437) – w przypadku przetwarzania innych danych osobowych kandydatów, jeśli są niezbędne do potwierdzenia spełnienia szczególnych kryteriów warunkujących przyjęcie na studia lub potwierdzenia braku przeciwskazań do podjęcia określonych studiów;

      4)  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celu zapewnienia kandydatowi ostępu do informacji o działalności Uczelni, w tym oferty dydaktycznej, zarówno w trakcie procesu rekrutacji, jak i po jego zakończeniu;

      5)  przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r, poz. 742 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

4.   Obowiązek podania danych osobowych

      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma Pani/Pan obowiązek ich podania. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli Pani/Pan nie poda tych danych osobowych, nie będzie Pani/Pan uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan informowana/y o działalności
      Uczelni.

5.   Czas przetwarzania

      Podane przez Panią/Pana dane osobowe w związku z rekrutacją na studia będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      W przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

      W przypadku nieprzyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas nie dłuższy niż dwa lata od zakończenia rekrutacji a następnie przekazywane są do archiwum zgodnie z przepisami archiwalnymi, z wyłączeniem danych osobowych związanych z wniesioną opłatą rekrutacyjną, które będą przetwarzane przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.

6.   Odbiorcy danych osobowych

      Pani/Pana dane osobowe nie będą co do zasady ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

7.   Prawa związane z przetwarzaniem

      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

      Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

8.   Informacja o prawie wniesienia skargi

      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 

 * zgoda wymagana

Simple.EDU © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2024 |irk_webclient#2016.1.4044#1.8.516#20230908_091736|